Privacybeleid

In deze privacyverklaring vindt u onze gegevens, leest u wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken, wat uw rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard. Deze privacyverklaring is van toepassing als u onze website www.divorcehousing.nl bezoekt of een overeenkomst sluit.

Onze gegevens:
Divorce Housing B.V.
Meer en Duin 24G
2163 HA Lisse
Telefoonnummer: 0252 – 347939
KvK-nummer: 76204375
www.divorcehousing.nl
info@divorcehousing.nl

Persoonsgegevens:

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over u en waarmee u rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.

Verwerking persoonsgegevens:
Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van uw persoonsgegevens.

Doeleinden:
Uw persoonsgegevens verwerken we voor de volgende doeleinden: zodat wij contact met u kunnen opnemen, voor het opstellen van offertes en overeenkomsten, zodat wij u op de hoogte kunnen stellen van wijzigingen van onze diensten, om nieuwsbrieven te versturen als u daar toestemming voor gegeven heeft, voor algemene of gerichte aanbiedingen, voor uw account op onze website en om reviews te plaatsen. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden.
Uw persoonsgegevens verwerken we daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen, onze dienstverlening te verbeteren, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen. Om zorg te dragen voor uw persoonsgegevens sluiten wij met bedrijven een verwerkersovereenkomst indien die bedrijven uw gegevens verwerken in onze opdracht. Wij werken samen met Google Search, Google Analytics, de Belastingdienst.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Om de doeleinden uit te voeren verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
– Voor- en achternaam (Om u aan te spreken in mails en verwerking in overeenkomsten)
– Geslacht (aanhef van mails en verwerking in overeenkomsten tc.)
– Adresgegevens (mail correspondentie en overeenkomsten)
– Telefoonnummer (om u als het nodig is een SMS te sturen, of te bellen)
– E-mailadres (mail correspondentie)

U heeft ook rechten:

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij hebben verwerkt? Stuur dan een e-mail naar info@divorcehousing.nl met het verzoek tot inzage in uw gegevens. Uiterlijk binnen vier weken krijgt u een reactie op het verzoek.
Zijn uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of andere wetgeving? Dan heeft u recht op correctie van uw persoonsgegevens.

Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, het recht om minder gegevens te laten verwerken, het recht om toestemming die u heeft gegeven in te trekken en het recht op dataportabiliteit. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens. Stuur uw verzoek naar info@divorcehousing.nl . Of neem telefonisch contact met ons op via het telefoonnummer: 0252 – 347939. Uiterlijk binnen vier weken krijgt u een reactie op het verzoek. Wij willen u ook wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Veiligheid:
Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden het net zo belangrijk als u dat uw persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom passen wij alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om uw persoonsgegevens veilig te verwerken. Om uw persoonsgegevens te beveiligen gebruiken wij beveiligingssoftware zoals een virusscanner, wachtwoorden voor elektronische systemen, back-ups etc..

Bewaring persoonsgegevens:
We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.
Datalek melding Per 1 januari 2016 ben ik, als website houder, verplicht om bij datalekken melding te maken bij de autoriteit persoonsgegevens. Een datalek is een beveiligingsincident waarbij er sprake is van toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling is. Bij een datalek moeten persoonsgegevens verloren zijn gegaan of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens moet niet uit te sluiten zijn. In het geval van een dergelijke datalek zal ik mijn klanten hiervan ook op de hoogte stellen door middel van een e-mail.

Divorce Housing B.V. verkoopt je gegevens niet!!!